ДОКУМЕНТАЦИЯ И ГРАФИЦИ

 

 1. Правилник за дейността на училището
 2. Годишен план за дейността на училището
 3. Стратегия на училището
 4. План за действие и финансиране
 5. Етичен кодекс
 6. Правила за водене на електронен дневник
 7. Ковид – 19
 8. Седмично разписание-1-4клас
 9. Седмично разписание-5-12клас
 10. Седмично разписание – ЦДО
 11. Бюджет
 12. Инструктаж за тероризма
 13. Поверителност
 14. Бисквитки
 15. Декларация за достъпност
 16. Правила за получаване на стипендии
 17. План за противообществените прояви
 18. Правилник за вътрешния трудов ред
 19. Правила за вътрешно подаване на сигнали
 1. Дневна форма на обучение
 2. Самостоятелна форма на обучение
 3. Учебници – издателства
 4. Клип-здравни вноски на абитуриенти
 5. Приложение1-здравни вноски
 6. Приложение2-здравни вноски
 1. Графици за консултация на родители и ученици
 2. Дежурства на учители
 3. Консултации по учебни предмети
 4. Неучебни дни
 5. Процедура главен учител
 6. Място за провеждане на ДЗИ
 7. Списъци на допуснати до ДЗИ