Uncategorized

Бюджет 2021

Бюджет 2021 – План

Касов отчет – януари

Касов отчет – февруари

Касов отчет – март

Касов отчет – април

Касов отчет – май

Касов отчет – юни

Касов отчет – юли

Касов отчет – август

Касов отчет – септември

Касов отчет – октомври

Касов отчет – ноември

Касов отчет – декември

Конспекти

Български език и литература

Английски език

Английски език – 5 и 6 клас

Руски език

Математика

Информационни технологии

Технологии и предприемачество, ФВС, Музика, ИИ

Биология и здравно образование

Човекът и природата

Химия и опазване на околната среда

Физика и астрономия

География и икономика

История и цивилизации

Философски цикъл

БДП

Фризьорство

Педагогически състав

 

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП

Мария         Щерева       Мирова – главен учител

Катя            Василева     Пелева – старши учител

Соня           Христова    Сестримска – старши учител

Христинка  Тодорова    Гаралова – старши учител

Румяна        Илиева        Велинова – старши учител

Цветка        Христова    Янушева-Баева – старши учител

Райна          Владиславова  Ласкова – старши учител

Райна          Ангелова    Балабанова – старши учител

Мария         Георгиева   Говедарсkа – старши учител

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП ЦОУД

Елена          Христова    Попчева – старши учител

Десислава   Бисерова    Арнаудова – учител

Стойка        Славчева     Ковачева – старши учител

Мария        Славчева     Попова – старши учител

Петя           Георгиева   Грозданова – старши учител

Тодор         Младенов   Лозанов – учител

Емил          Йосифов     Карабельов – учител

Мария         Георгиева   Кадрева – старши учител

УЧИТЕЛИ ЦОУД V-VII КЛАС

Златка        Тодорова    Димова – старши учител

Елена          Трендафилова Василева – старши учител

Петър         Стефанов    Трендафилов – старши учител

Сибирка    Венелинова Дивакова – учител

Ива              Георгиева   Стоянова – учител

УЧИТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Мартина      Иванова      Симидарева –учител

Цветанка     Димитрова  Бебечева – учител

Анна           Василева     Пейчинова – учител

Надежда     Симеонова  Тодорова – старши учител

УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИТ

Милка Тодорова Хрисчева –  учител

Мария         Ангелова    Пеева – старши учител

Гергана       Христова    Карафезиева – старши учител

Анелия       Банкова       Арнаудова –  учител

Надежда     Методиева  Кирова – учител

УЧИТЕЛИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Мария         Василева     Неделчева – старши учител по АЕ

Румяна        Стоянова     Василева – старши учител по АЕ

Мария         Трендафилова Мечева  – старши учител по АЕ

Ваня            Александрова Попова – учител по АЕ

Петя            Георгиева      Пещерска – учител  по РЕ

ПСИХОЛОГ

Ваня            Петрова      Пейчинова – психолог

ЛОГОПЕД

Венера        Илиева        Арсенова-Гагова – логопед

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

Тодорка      Георгиева   Вандева – старши ресурсен учител

Мария         Кирилова    Стефанова – старши ресурсен учител

Любка         Тодорова    Шаркова – старши ресурсен учител

УЧИТЕЛИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗО, ХИМИЯ И ООС, ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ, ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Димитрия   Атанасова   Тончева – старши учител

Галя            Стефанова  Димова – старши учител

Георги        Дончев        Андонов – учител

УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА

Николай Емилов Балабанов – учител

УЧИТЕЛИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Ирена         Данчова      Трендафилова – старши учител

Мариана      Момчилова Пелева – старши учител

УЧИТЕЛИ ПО ФВС

Величка      Ангелова    Ташева – старши учител

Катя            Маркова      Пелева – старши учител

Асен           Василев      Василев – учител

УЧИТЕЛИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

Стефка        Йоханова    Пейчинова – старши учител

Юлия          Маринова    Джоракова-Хаджиева – учител

Александра Александрова Иванова – учител

Шабан         Джамалов   Къркелов – учител

УЧИТЕЛИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ

Веска          Димитрова  Андонова –  старши учител

Атанаска     Стоянова     Манолова – учител

УЧИТЕЛИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Илия           Георгиев    Мирчев – старши учител

Алеко         Митков       Еюпов – учител

Веселка      Александрова Проданова – учител

Непедагогически персонал

АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Ваня Пламенова Попчева – главен счетоводител

Добринка Георгиева Грозданова – завеждащ административно-техническа служба

Елена Тодорова Неделчева – касиер-домакин

 

 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

 

Мария Петрова Пелева – домакин-чистач

Борис Благоев Благоев – майстор -поддръжка

Бисер Емилов Гаджев – огняр

Зоя  Тодорова Сивкова – хигиенист

Ели Димитрова Костова – хигиенист

Цветана Спасова Благоева – хигиенист

Спаска Владимирова Андреева – хигиенист

Красимира Руменова Пелева – хигиенист

Кичка Алексова Хокина- хигиенист

Дафинка Янкова Вандева- хигиенист

Георги  Аризанов Влахов – шофьор на училищен автобус

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

Анче Емилова Кривонозова – образователен медиатор

Димитър Методиев Чакъров – образователен медиатор

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА

 

Мариана Атанасова Попчева – мед. сестра

Асия Мустафа Караахмед – мед. сестра

 

Бюджет 2020

Бюджет 2020 – План

Касови отчети – м.януари 2020

Касови отчети – м. февруари 2020

Касови отчети – м. март 2020

Касови отчети – м. април 2020

Касови отчети – м. май 2020

Касови отчети – м. юни 2020

Касови отчети м. юли 2020

Касови отчети м. август 2020

Касови отчети – м. септември 2020

Касови отчети – м. октомври 2020

Касови отчети – м. ноември 2020

Касови отчети – м. декември 2020

Годишен отчет

Прием след VII клас

Прием след VII клас

Училището ни гарантира качествено и иновативно образование, добра професионална реализация.

Направете своя най-добър избор сега!

В училището ни работят ерудирани педагогически специалисти, които неуморно и с желание създават бъдещите специалисти.

СУ “Св. Климент Охридски”, гр. Ракитово обявява своя план-прием за учебната 2022/2023 година. 

Изберете нашето училище, което е:

  • училище с традиции и бъдеще;
  • училище с визия за модерно образование;
  • училище на и за успяващите.

План-прием – заповед

График на дейностите по приемането на ученици

Дати за провеждане на НВО